शुल्क जाँच गर्न कृपया ट्रेडर पहिचान नम्बर दिनुहोस्

ट्रेडर बाँकी विवरण

ट्रेडरको नाम : Financial Service

पसल नम्बर : KC40000

अन्तिम मिति : 24 fevruary 2018

मासिक शुल्क : Rs. 33,000

बिलम्ब शुल्क : Rs 0.00

अन्य शुल्क : Rs 1366

समायोजन : Rs 7657

Total Amount : Rs 12334