थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६

बक्यौता जाँच गर्न, कृपया व्यवसायी पहिचान नम्बर प्रदान गर्नुहोस्

व्यवसायी बक्यौता

ब्यापरीको नाम : Financial Service

पसल नम्बर : KC40000

बक्यौता मिति : 24 fevruary 2018

मासिक भाडा : Rs. 33,000

बिलम्ब शुल्क : Rs 0.00

अन्य शुल्क : Rs 1366

समायोजन : Rs 7657

जम्मा शुल्क : Rs 12334