थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६

बोलपत्र आह्वान गृह पृष्ठ

प्रकासित बोलपत्र आह्वान हरुको सूची

शीर्षकसामग्रीप्रकाशित भएको मितिडाउनलोड गर्नुहोस्
चमेनागृह भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. भदौ ०५, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ३१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
चमेनागृहहरु भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ०६, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
उपकरण खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ २३, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
कृषि उपज बजार बालाजुको सटर भाडा बढाबढमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानकोसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ १८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
चमेनागृहहरु भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान समब्नधी सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ ०३, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण १७, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. माघ २०, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी घटाघट बोलपत्र आह्वानको सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. माघ ०४, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. पुस २१, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११संरचना र सेवाहरुको सञ्चालन गर्ने कार्यको लागि न्यूनतव रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. पुस ०७, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. मङ्सिर २६, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१३बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असोज २७, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१४सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असोज २६, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१५भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन २४, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१६बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन २४, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१७बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन २४, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१८बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन २४, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१९टेन्डर सूचनासूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २७, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्

कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?