मूल्य जानकारी पाउन कृपया अपेक्षित मिति प्रदान गर्नुहोस्

दैनिक मूल्य जानकारी - वि.सं. जेठ ०२, २०७८

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. २० रू. २५ २२.५०
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू. २० रू. ३० २५.००
आलु रातो के.जी. रू. ३५ रू. ३८ ३६.५०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २६ रू. २८ २७.००
आलु सेतो के.जी. रू. ३० रू. ३२ ३१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ३८ रू. ४० ३९.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
बोडी(तने) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
मटरकोशा के.जी. रू. १०० रू. ११० १०५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
भटमासकोशा के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
तितो करेला के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
लौका के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
परवर(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
परवर(तराई) केजी रू. ४० रू. ५० ४५.००
चिचिण्डो के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
घिरौला के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
झिगूनी के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
भिण्डी के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
बरेला के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
पिंडालू के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
रायो साग के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
पालूगो साग के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
तोरीको साग के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
मेथीको साग के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. २८० रू. ३०० २९०.००
कुरीलो के.जी. रू. ८०० रू. ९०० ८५०.००
न्यूरो के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सजिवन के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
रातो बन्दा के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
जिरीको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
सौफको साग के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
इमली के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २८० रू. ३०० २९०.००
केरा दर्जन रू. १०० रू. ११० १०५.००
कागती के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
अनार के.जी. रू. २८० रू. ३०० २९०.००
आँप(मालदह) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
आँप(दसहरी) केजी रू. १४० रू. १५० १४५.००
आँप(कलकत्ते) केजी रू. १४० रू. १५० १४५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. २०० रू. २२० २१०.००
अंगुर(कालो) केजी रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १९० रू. २०० १९५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. २५ रू. ३५ ३०.००
मौसम के.जी. रू. २०० रू. २२० २१०.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १४० रू. १५० १४५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. १५ रू. २० १७.५०
रुख कटहर के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २५० रू. २६० २५५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. १०० रू. १२० ११०.००
अदुवा के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३२० रू. ३४० ३३०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ६० रू. ७० ६५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २१० रू. २२० २१५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २७० रू. २८० २७५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २२५ रू. २३५ २३०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २१० रू. २२० २१५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २४० रू. २५० २४५.००