मूल्य जानकारी पाउन कृपया अपेक्षित मिति प्रदान गर्नुहोस्

दैनिक मूल्य जानकारी - वि.सं. बैशाख ७, २०७८

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ४० रू. ५० ४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. १० रू. १५ १२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. १५ रू. २० १७.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. १० रू. १५ १२.५०
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू. १५ रू. २० १७.५०
आलु रातो के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २५ रू. २६ २५.५०
आलु सेतो के.जी. रू. २३ रू. २४ २३.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ३५ रू. ३८ ३६.५०
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
बन्दा(तराई) केजी रू. २५ रू. ३५ ३०.००
बन्दा(नरिवल) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
काउली तराई के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
मूला रातो के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
भन्टा डल्लो के.जी. रू. २५ रू. ३५ ३०.००
बोडी(तने) के.जी. रू. १४० रू. १६० १५०.००
मटरकोशा के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ८० रू. ९० ८५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. १०० रू. ११० १०५.००
टाटे सिमी के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
तितो करेला के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
लौका के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
परवर(तराई) केजी रू. ८० रू. ९० ८५.००
घिरौला के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
सलगम के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
भिण्डी के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
पिंडालू के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
स्कूस के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
रायो साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पालूगो साग के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मेथीको साग के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
बकूला के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तरुल के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १५० रू. १८० १६५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
कुरीलो के.जी. रू. ४०० रू. ५०० ४५०.००
न्यूरो के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सजिवन के.जी. रू. ८० रू. १०० ९०.००
कोइरालो के.जी. रू. १५० रू. २०० १७५.००
रातो बन्दा के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
सेलरी के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
पार्सले के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
सौफको साग के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
पुदीना के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
इमली के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोफु के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू. १९० रू. २०० १९५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २६० २५५.००
केरा दर्जन रू. ११० रू. १२० ११५.००
कागती के.जी. रू. २५० रू. २६० २५५.००
अनार के.जी. रू. २८० रू. ३०० २९०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
अंगुर(कालो) केजी रू. २८० रू. ३०० २९०.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १९० रू. २०० १९५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ४० रू. ४५ ४२.५०
तरबुजा(पाटे) केजी रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
मौसम के.जी. रू. १९० रू. २०० १९५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १३० रू. १४० १३५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ८० रू. १०० ९०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २५० रू. २६० २५५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ८० रू. ९० ८५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ३०० रू. ४०० ३५०.००
किवि केजी रू. ४०० रू. ४५० ४२५.००
अदुवा के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. १८० रू. २०० १९०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. १३० रू. १५० १४०.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १०० रू. ११० १०५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २७० रू. २८० २७५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २२५ रू. २३५ २३०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २२० रू. २३० २२५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २०० रू. २१० २०५.००