मूल्य जानकारी पाउन कृपया अपेक्षित मिति प्रदान गर्नुहोस्

दैनिक मूल्य जानकारी - वि.सं. मङ्सिर १४, २०७८

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ११० रू. १२० ११५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. ५५ रू. ६५ ६०.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. ६० रू. ७० ६५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. ५० रू. ६० ५५.००
आलु रातो के.जी. रू. ४५ रू. ५० ४७.५०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २८ रू. ३० २९.००
आलु सेतो के.जी. रू. ३८ रू. ४२ ४०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ४२ रू. ४५ ४३.५०
गाजर(लोकल) के.जी. रू. १७० रू. १९० १८०.००
गाजर(तराई) केजी रू. १४० रू. १५० १४५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. २५ रू. ३५ ३०.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
मूला रातो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मकै बोडी केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
मटरकोशा के.जी. रू. १३० रू. १४० १३५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
टाटे सिमी के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
तितो करेला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
लौका के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
परवर(तराई) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
चिचिण्डो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
घिरौला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. २५ रू. ३० २७.५०
सलगम के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
भिण्डी के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
बरेला के.जी. रू. ३५ रू. ४० ३७.५०
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्कूस के.जी. रू. १० रू. २० १५.००
रायो साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
पालूगो साग के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मेथीको साग के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
बकूला के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
तरुल के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
कुरीलो के.जी. रू. १००० रू. १२०० ११००.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
रातो बन्दा के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
सेलरी के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
पार्सले के.जी. रू. ७०० रू. ८०० ७५०.००
सौफको साग के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
पुदीना के.जी. रू. ५०० रू. ६०० ५५०.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
इमली के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
केरा दर्जन रू. ९० रू. १०० ९५.००
कागती के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
अनार के.जी. रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. २५० रू. २८० २६५.००
अंगुर(कालो) केजी रू. ४०० रू. ४२० ४१०.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
मौसम के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
जुनार के.जी. रू. ३२० रू. ३५० ३३५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १३० रू. १४० १३५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. २० रू. २५ २२.५०
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २२० रू. २५० २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
अम्बा के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
लप्सी के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
उखु प्रति वटा रू. ८० रू. १०० ९०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ६०० रू. ६५० ६२५.००
किवि केजी रू. १८० रू. २२० २००.००
आभोकाडो के.जी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
अमला के.जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
अदुवा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ८० रू. ९० ८५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. १०० रू. १२० ११०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. १५० रू. १८० १६५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २२० रू. २३० २२५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १८० रू. १९० १८५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. ३२० रू. ३५० ३३५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २८५ रू. ३०० २९२.५०
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २३५ रू. २५० २४२.५०
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २४५ रू. २६० २५२.५०
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २४० रू. २५० २४५.००