मूल्य जानकारी पाउन कृपया अपेक्षित मिति प्रदान गर्नुहोस्

दैनिक मूल्य जानकारी - वि.सं. फाल्गुण १४, २०७७

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ४० रू. ५० ४५.००
गोलभेडा सानो के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. २० रू. २५ २२.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. २० रू. २५ २२.५०
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू. २० रू. २५ २२.५०
आलु रातो के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २४ रू. २६ २५.००
आलु सेतो के.जी. रू. १७ रू. १८ १७.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ७० रू. ७५ ७२.५०
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
गाजर(तराई) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. १२ रू. १६ १४.००
बन्दा(तराई) केजी रू. १० रू. १२ ११.००
बन्दा(नरिवल) केजी रू. १० रू. १४ १२.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. २५ रू. ३५ ३०.००
काउली तराई के.जी. रू. १८ रू. २२ २०.००
मूला रातो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
मटरकोशा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
टाटे सिमी के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तितो करेला के.जी. रू. १४० रू. १६० १५०.००
लौका के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
परवर(तराई) केजी रू. २३० रू. २४० २३५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०
सलगम के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
भिण्डी के.जी. रू. १३० रू. १४० १३५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
बरेला के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्कूस के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
रायो साग के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
पालूगो साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
तोरीको साग के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
मेथीको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
बकूला के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तरुल के.जी. रू. ७० रू. ९० ८०.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सजिवन के.जी. रू. १६० रू. १८० १७०.००
रातो बन्दा के.जी. रू. १०० रू. ११० १०५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
सेलरी के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
पार्सले के.जी. रू. २८० रू. ३०० २९०.००
सौफको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पुदीना के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
इमली के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
तामा के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
तोफु के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २७० २६०.००
केरा दर्जन रू. १०० रू. ११० १०५.००
कागती के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
अनार के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
अंगुर(कालो) केजी रू. २१० रू. २२० २१५.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १२० रू. १३० १२५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
मौसम के.जी. रू. १६० रू. १७० १६५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १४० रू. १५० १४५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. १३० रू. १५० १४०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ४० रू. ५० ४५.००
रुख कटहर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
निबुवा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २६० रू. २७० २६५.००
अम्बा के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
लप्सी के.जी. रू. ५५ रू. ६० ५७.५०
उखु प्रति वटा रू. ५० रू. ६० ५५.००
किनु के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ६०० रू. ६५० ६२५.००
किवि केजी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
अदुवा के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३२० रू. ३३० ३२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २२० रू. २३० २२५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २७० रू. २८० २७५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २२० रू. २३० २२५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २१० रू. २२० २१५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २४० रू. २५० २४५.००