मूल्य जानकारी पाउन कृपया अपेक्षित मिति प्रदान गर्नुहोस्

दैनिक मूल्य जानकारी - वि.सं. असार ११, २०७८

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. ४० रू. ४५ ४२.५०
आलु रातो के.जी. रू. ४८ रू. ५० ४९.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २८ रू. ३० २९.००
आलु रातो(मुडे) केजी रू. ४२ रू. ४५ ४३.५०
आलु सेतो के.जी. रू. ३० रू. ३२ ३१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ५५ रू. ५७ ५६.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
भटमासकोशा के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
तितो करेला के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
लौका के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
परवर(तराई) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
चिचिण्डो के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
घिरौला के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
झिगूनी के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. ४५ रू. ५० ४७.५०
भिण्डी के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
स्कूस के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
रायो साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
पालूगो साग के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
कुरीलो के.जी. रू. ३०० रू. ४०० ३५०.००
न्यूरो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
रातो बन्दा के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सेलरी के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
पार्सले के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
पुदीना के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
इमली के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
केरा दर्जन रू. १०० रू. ११० १०५.००
कागती के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
अनार के.जी. रू. २८० रू. ३०० २९०.००
आँप(मालदह) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
आँप(दसहरी) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
आँप(चोसा) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
आँप(कलकत्ते) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
मौसम के.जी. रू. २०० रू. २२० २१०.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १४० रू. १५० १४५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. २० रू. ३० २५.००
रुख कटहर के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. १०० रू. ११० १०५.००
लीच्ची(लोकल) के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
लीच्ची(भारतीय) केजी रू. १८० रू. २०० १९०.००
अदुवा के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ८० रू. ९० ८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. १५० रू. २०० १७५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. १८० रू. १९० १८५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २७० रू. २८० २७५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २२५ रू. २३५ २३०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २०० रू. २२० २१०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २६० रू. २७० २६५.००