मूल्य जानकारी पाउन कृपया अपेक्षित मिति प्रदान गर्नुहोस्

दैनिक मूल्य जानकारी - वि.सं. माघ १४, २०७८

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. २८ रू. ३५ ३१.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
आलु रातो के.जी. रू. ३४ रू. ३६ ३५.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २८ रू. ३० २९.००
आलु सेतो के.जी. रू. २२ रू. २४ २३.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ५६ रू. ६० ५८.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
गाजर(तराई) केजी रू. ३५ रू. ४५ ४०.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. १२ रू. २० १६.००
बन्दा(नरिवल) केजी रू. १२ रू. १६ १४.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला रातो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. १० रू. १५ १२.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मटरकोशा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. १०० रू. १२० ११०.००
टाटे सिमी के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
तितो करेला के.जी. रू. १६० रू. १८० १७०.००
लौका के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. १५ रू. २५ २०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. १५ रू. २५ २०.००
सलगम के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
भिण्डी के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
बरेला के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्कूस के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
रायो साग के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
पालूगो साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
बकूला के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
तरुल के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १५० रू. १८० १६५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
रातो बन्दा के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सेलरी के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
पार्सले के.जी. रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
सौफको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
पुदीना के.जी. रू. ६०० रू. ७०० ६५०.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
इमली के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
केरा दर्जन रू. ९० रू. १०० ९५.००
कागती के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
अनार के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. १५० रू. २०० १७५.००
अंगुर(कालो) केजी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू. १५० रू. १७० १६०.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १२० रू. १४० १३०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
मौसम के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १०० रू. १२० ११०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
रुख कटहर के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २२० रू. २५० २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ८० रू. १०० ९०.००
अम्बा के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
लप्सी के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
उखु प्रति वटा रू. ७० रू. ८० ७५.००
किनु के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ५०० रू. ६०० ५५०.००
किवि केजी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
आभोकाडो के.जी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
अमला के.जी रू. ८० रू. ९० ८५.००
अदुवा के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३१० ३०५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ६० रू. ७० ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २६० रू. २८० २७०.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १९० रू. २०० १९५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. ३०० रू. ३८५ ३४२.५०
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २३५ रू. २५० २४२.५०
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २३० रू. २५० २४०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २४० रू. २६० २५०.००