थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६

विषादी अवशेष रिपोर्ट गृह पृष्ठ

प्रकासित विषादी अवशेष रिपोर्ट हरुको सूची

शीर्षकसामग्रीप्रकाशित भएको मितिडाउनलोड गर्नुहोस्
विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/६/७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असोज ०७, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/६/५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असोज ०५, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/६/०४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असोज ०४, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/५/३१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. भदौ ३१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/५/२९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. भदौ २९, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/१२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन १२, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/११सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन ११, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/१०सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन १०, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन ०९, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
१०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन ०८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
११विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन ०७, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
१२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन ०५, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
१३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन ०४, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
१४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन ०३, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
१५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन ०२, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
१६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/४/१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. साउन ०१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
१७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/३१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ३१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
१८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/२९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २९, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
१९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/२८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
२०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/२७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २७, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
२१विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/२६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २६, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
२२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/२५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २५, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
२३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/२४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २४, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
२४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/२२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २२, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
२५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/२१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
२६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/२०सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार २०, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
२७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/१९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार १९, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
२८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/१८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार १८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
२९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/१७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार १७, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
३०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/१५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार १५, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
३१विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/१३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार १३, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
३२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/१२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार १२, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
३३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/११सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ११, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
३४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/१०सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार १०, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
३५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ०८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
३६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ०७, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
३७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ०६, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
३८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ०५, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
३९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ०४, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
४०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ०३, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
४१विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/३/१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. असार ०१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
४२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/३२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ ३२, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
४३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/३१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ ३१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
४४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/३०सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ ३०, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
४५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/२९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ २९, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
४६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/२८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ २८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
४७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/२६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ २६, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
४८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/२५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ २५, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
४९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/२४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ २४, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
५०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/२३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ २३, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
५१विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/२२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ २२, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
५२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/२१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ २१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
५३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/१९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ १९, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
५४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/१८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ १८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
५५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/१७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ १७, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
५६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/१६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ १६, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
५७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/१४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ १४, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
५८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/१२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ १२, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
५९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/१०सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ १०, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
६०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ ०९, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
६१विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ ०८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
६२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ ०४, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
६३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ ०३, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
६४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/२/२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. जेठ ०२, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
६५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/३१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख ३१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
६६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/२९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख २९, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
६७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/२८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख २८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
६८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/२७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख २७, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
६९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/२६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख २६, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
७०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/२५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख २५, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
७१विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/२४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख २४, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
७२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/२१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख २१, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
७३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/२०सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख २०, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
७४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/१९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख १९, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
७५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/१७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख १७, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
७६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/१५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख १५, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
७७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/१४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख १४, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
७८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/१३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख १३, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
७९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/१२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख १२, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
८०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/१०सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख ११, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
८१विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/११सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख ११, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
८२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख ०८, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
८३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख ०७, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
८४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख ०६, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
८५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख ०५, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
८६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/१/४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख ०४, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
८७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०८०/०१/०३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. बैशाख ०३, २०८० डाउनलोड गर्नुहोस्
८८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/३०सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत ३०, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
८९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/२९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत २९, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
९०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/२८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत २८, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
९१विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/२७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत २७, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
९२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/२६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत २६, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
९३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/२४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत २४, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
९४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/२३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत २३, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
९५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/२२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत २२, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
९६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/२१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत २१, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
९७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/२०सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत २०, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
९८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/१९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत १९, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
९९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/१७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत १७, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१००विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/१६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत १६, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०१विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/१५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत १५, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/१४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत १४, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/१३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत १३, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/१२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत १२, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत ०९, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत ०८, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत ०६, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत ०५, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत ०३, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/२सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत ०२, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१११विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/१२/१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. चैत ०१, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/३०सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण ३०, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/२८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण २८, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११४विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/२६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण २६, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११५विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/२५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण २५, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११६विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/२३सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण २३, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११७विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/२१सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण २१, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११८विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/१९सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण १९, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११९विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/१८सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण १८, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२०विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/१७सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण १७, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२१विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/१६सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण १६, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२२विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/११/१५सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. फाल्गुण १५, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२३विषादी अवशेष विशरलेष नतिजा २०७९/७/१४सूचना हेर्नुहोस्वि.सं. कार्तिक १४, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्

कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?