English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सहकारी व्यवसायीको विवरण


व्यवसायीको नामपसल नं.सम्पर्क नं.
आर्दश सविङ एन्ड इन्वेस्त्मेन्ट कूपेरतिवेKAC001 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
श्रर्जिन्सिल फर्मेर्'स ग्रोउप्KAC005 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
धर्मस्थली भिम्सेन अग्री ग्रोउप्KAC006 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डेउरली इन्तेग्रतेद वेगेटेबल प्रोदुक्सन ग्रोउप्KAC007 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
निज्गर्ह फर्मेर्'स ग्रोउप्KAC008 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नमुना सविङ एन्ड इन्वेस्त्मेन्ट कूपेरतिवे ल्त्द्KAC009 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
पकन्फत फर्मेर्'स ग्रोउप्KAC010 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रत्न णगर फ्रेश वेगेटेबल एन्ड फ्रुइत्स प्रोदुक्सन KAC011 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सना किशन कूपेरतिवे ल्त्द्KAC012 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चन्दन्पुर मुल्तिपुर्पोसे कूपेरतिवे ल्त्द KAC013 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टुङन मुल्तिपुर्पोसे कूपेरतिवे ल्त्द KAC014 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शखर्कोत वेगेटेबल प्रोदुक्सन एन्ड सलेस म्यानेजमेन्KAC015 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मुक्ती नाथ फर्मेर्स ग्रोउप्KAC016 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जन्ज्योती मुल्तिपुर्पोसे कूपेरतिवे ल्त्द KAC017 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गौचन्देस्वोरी वेगेटेबल प्रोदुक्सन ग्रोउप्KAC018 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मनिखेल उन्नत प्रोदुक्सन ग्रोउप्KAC019 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
लालिगुरस मुल्तिपुर्पोसे कूपेरतिवे ल्त्द KAC020 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जल डेवी फर्मेर्'स ग्रोउप्KAC021 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नवा ज्योती सहकारी संस्थाKAC022 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डर्फे डेवी फर्मेर्स ग्रोउप्KAC023 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..