English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

ताजा माछा व्यवसायीको विवरण


व्यवसायीको नामपसल नं.सम्पर्क नं.
राम बाबु यादवKFM001 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कशेशोव्र रुद्रवर यादवKFM004 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मोह्मद मुम्तज अलम्KFM005 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मोह्मद यशइन्KFM006 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दीप नारायण यादवKFM007 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मोह्मद म्ज्लुम यादवKFM008 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भुबन मानन्धरKFM009 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ईश्वर चन्द्र प्र. शाहKFM010 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
योगेन्द्र शाह टेलिKFM011 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शह्देव सहनिKFM012 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नरेन्द्र कु. यादव KFM013 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डिनेश यादवKFM014 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उपेन्द्र गमिKFM015 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मोह्मद जुनैद्KFM016 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राज कुमार केसीKFM017 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मही नारायण यादवKFM018 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मो. इस्रफिल कबारीKFM019 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बद्री यादवKFM020 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राज कुमार शाह कल्वर्KFM021 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
श्री नारायण यादवKFM022 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण खद्किKFM023 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टैयब मियKFM024 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सरोज कपालइKFM025 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुरेश यादवKFM026 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नाजिर मियKFM027 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बुथ ठोकी कोल्ड स्टोरKFM028 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..