English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

फलफूल व्यवसायीको विवरण


व्यवसायीको नामपसल नं.सम्पर्क नं.
गोकुल टिमल्सिनKFR002 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सन्जय कुमार श्रेष्ठKFR003 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
इश्वेरए भात्तKFR004 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जनक भारतीKFR005 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुरेश कजी श्रेष्ठKFR007 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
आएएते मिजर्KFR008 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
यग्ज्ञ बहादुर टिमल्सिनKFR009 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भरत खनालKFR010 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम कृष्ण डुवKFR011 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सहदेव राज भारतीKFR012 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गोकुल बहादुर टिमिल्सेनKFR013 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..