English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

ताजा तरकारी व्यवसायीको विवरण


व्यवसायीको नामपसल नं.सम्पर्क नं.
चित्नाथ सिल्वालKWH554९८४१४१५५३५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
यशोदा आचार्यKWH556९८४१४८०९६१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टिका ना. क्षेत्रीKWH557९८५१०९७०९२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बाल कृष्ण श्रेष्ठKWH559९८१८९४०४२२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुबर्ण मा. बिश्वोकर्मा KWH560९८४३८९४५७३ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुदर्शन भण्डारीKWH561९८४१४८८२८८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सानु क. बानियKWH563९८४१४२३८६० ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
लाल बा. कुन्वोर KWH564९८४१९३८६३३ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मान बा. मुक्तन्KWH565९८४३११८०३६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मिश्री शाहिKWH566 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सिता रा. भण्डारीKWH567९८४१४७८५१९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मान बा. ठिङ KWH568९८४१७४४५९८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
तेज बा. रेग्मिKWH569९८४१४४७८७२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डोल बा. मगरKWH571९८५१०९०६४० ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भरत रिजालKWH572९८४१७२५९५७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
पर्वती चापागाईKWH573९८४१४१२८७६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शारदा बा. धितालKWH574९८४१४९९७८७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सनु मैया कार्कीKWH575९८४१६८८०८३ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
पर्वती श्रेष्ठKWH576९८१८५४६६३० ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नारायन बा. पाण्देKWH577९८४९३७०८२० ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुर्य बा. ठिङ्KWH578९८४१२६२५७३ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मेघ नाथ सुबेदिKWH579९८४१४१२३३५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जित बा. नेवाKWH580९८६४००७९४४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
धर्मा कला प्रसाईKWH582९८४१३२१२६९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सारदा देवी उप्रेत्ती KWH583९८४१७४७८६२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
काजी बा. कुन्वोर्KWH585९८४१४०९६१६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम कु.भण्डारीKWH586९८५१०५१८१७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उत्तम बा.अधिकारिKWH587९८४१५६०५९४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
लक्ष्मी शाह टेलीKWH588९८०३६६९९५३ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शान्ता ढुङना KWH589९८४१५०३१३६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गमला थापा KWH590९८४३५३६१५८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टेज राज नेपाल KWH591९८४३१२८९७९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बाबुरे ठिङ्KWH592९८१८३१८९४८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गणेश बा. गुरुङ्गKWH593९८४३५३४३३८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भिम्सेन ढुङना KWH594९८४१६७७७२९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नारायण प्र. रुपाखेतिKWH595९८४१५९७९२८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डीप नारायण ढुङना KWH596९८४११२३८९४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केदार प्र. उप्रेत्ती KWH597९८४१७४७८६२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सानु बाबु पन्त KWH598९८४१५२५३२१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मान बा. बुदाथोकी KWH600९८५१०६५४७२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शिव प्र. पाठक KWH601९८४१०३७६५८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नारायण बा. कार्की KWH602 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केशव प्र. आचार्यKWH603९८४१५४५६४८ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण बा. तामाङ्ग KWH604९८१८९२५२०७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भिम्शेन राज भरती KWH605९८५१०१५१०५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ईन्द्र माया खद्कीKWH606९८५१०९०६८३ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अर्जुन सिल्वालKWH607९८१८१९२३०४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सानु भाई ढुङना KWH608९८४१०३३०५७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रमेशवोर प्र. कनुKWH609९८०३७८१७४३ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चक्र बिर तामाङ्गKWH610९८४१९१७६१६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
धुर्ब बा. धितालKWH611९८६०८८७४३७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सानु माया प्रजापतिKWH612९८५१०९१३४१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
प्रेम खद्किKWH613९८१८७४५९४१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
छेत बा. ठिङ KWH614 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मिन कुमार अधिकारिKWH615९८४३१७७८४२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भिम्शेन भण्दारीKWH616९८५१०४४३४७ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बद्री बा. बिदारी KWH617९८४१२७९७१६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हिरालाल नगरकोटी KWH618 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
किरण श्रेष्ठKWH621 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जामक कु. श्रेष्ठ KWH622९८४१०९२२१९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
प्रेम भद्र वाग्ले KWH623९८४११२४०९६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण माया तामाङ्गKWH624९८१८८२१३५२ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भाई राम अकौलिय KWH626९८४१६३६७१५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ढङ प्र. उप्रेत्त KWH627९८४१५४३९९४ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केदार अधिकारिKWH628९८४१९१९०२१ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भोज राज आचार्य KWH629९८४१२९२१३३ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
लक्ष्मण थापाKWH630९८४१७४३९७९ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम कु. चौधरीKWH631९८४१४७३५५६ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिर बा. बस्कोत KWH632९८४१७३६४७५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण बा. कुन्वोर KWH633 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गोपाल श्रेष्ठ KWH634 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केशव राज भरतीKWH636 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केशब श्रेष्ठ KWH637 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम बा. तामाङ्गKWH638 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी लाल श्रेष्ठKWH639 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
एक बा. ठीङ लामाKWH640 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
धनश्याम धिमिरेKWH641 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बद्री लाल श्रेष्ठ KWH642 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सिता केसीKWH643 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भद्र बा. सिल्वाल KWH644 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टिका राम खरेल KWH645 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उत्तम ढकाल KWH646 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सबित्री बलामी KWH647 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जीत बा. तामाङ्गKWH648 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शोभा धितालKWH649 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उत्तम रेग्मी KWH650 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
श्याम कृष्ण ड‌गोलKWH651 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
झान्क ब. खड्काKWH652 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
श्रीराम आचार्य KWH653 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम प्र.खकुरेलKWH654 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मधुसुदन अधिकारि KWH655 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जीत बा. तामाङ्गKWH656 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी बा. धेके KWH657 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नरेन घले KWH659 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
खुम नन्द पौडेल KWH660 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मोद नाथ पोख्रेल्KWH661 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हेम राज पोख्रेल्KWH662 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जन्ख न. रिमल KWH663 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुर्य बा. भुजेल KWH664 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
श‌कर प्र. उप्रेत्तिKWH666 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण क. उप्रेत्ती KWH667 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
खेम राज खरेल्KWH668 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उद्दब पाण्डेKWH670 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्क सुदर स.प्रा.ली.KWH671 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिष्णु कर्की KWH672 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
प्रभिद सेवा स.KWH676 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
लीला ना. ढुङना KWH677 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिन्दा सुबेदिKWH678 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सिता राम गिरी KWH679 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी बाबु सिल्वाल KWH680 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ईश्वरी प्र. देवकोटाKWH681 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
धन बा. महर्जनKWH682 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
यादव कूपेरतिवे प्रा.ली.KWH683 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरि प्र. खरेलKWH684 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
धन क. लामा KWH685 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दिपक सेनKWH686 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम बा. बस्न्यत KWH688 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
तिर्थ राज मानन्धर KWH689 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नारायण बिष्ट KWH690 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम कुमार कंडेलKWH691 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
श्याम श्रेष्ठ KWH692 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शकर भट्राईKWH694 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गिता उप्रेत्ती KWH695 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गुन्ज बा. कुन्वोर KWH696 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कन्शा म. डुवल KWH697 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
महनन्द नेपाल KWH698 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
लोक बा. नगरकोटी KWH700 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
होम नाथ रिजाल KWH701 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अशोक बा. श्रेष्ठ KWH702 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नवराज रुपखेती KWH703 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बसे क. सापकोटा KWH704 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दिपक र. शाक्य KWH705 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
प्रेम गोपालीKWH706 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
श्याम बा. नगरकोटीKWH707 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शोभानी श्रेष्ठKWH708 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कान्छा महर्जन KWH709 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रिता म. बज्रचार्य KWH710 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रमेश प्र.KWH711 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम क. दुवाKWH712 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मुकुन्द ठिङ KWH713 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कुमार श्रेष्ठKWH714 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
प्रकाश स. राणाKWH715 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नेपी भरतीKWH716 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टिका प्र हुमगै KWH717 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नेत्र कुमारी ढुङ्गानाKWH719 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बुद्धी रत्न शाही KWH720 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी पाण्डेKWH721 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम प्र‍.लामाKWH722 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रामजी न्यौपानेKWH723 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
छल माया शाहुKWH724 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण बा. धितालKWH728 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
काजी बा. पाण्डेKWH729 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राज कु. कुवर राणाKWH730 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ईश्वर राज भारतीKWH731 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
विष्णु धोज कार्कीKWH732 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
होम नारायण श्रेष्ठKWH734 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भोज राज रिमालKWH735 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
खेम राज पोखरेलKWH736 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
विनय कु. प्रधानKWH737 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बद्री प्र. रिजालKWH738 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केदार बा. बस्कोत KWH739 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिदुर भन्दारी KWH740 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शिव प्र. अधिकारीKWH741 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रुद्र नारायण तिमिल्सिना KWH742 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दुर्गा लाल श्रेष्ठKWH743 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उपेन्द्र धर्लमी KWH744 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
श‌कर कुवरKWH745 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भरत खतिवदाKWH746 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
किश्वोर खत्री KWH747 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजु उप्रेती KWH748 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भग्वान चन्द्र उप्रेती KWH749 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अम्बिका पौडेलKWH750 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजेन्द्र प्र. पौडेल KWH751 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
टोल प्र. नेपालKWH752 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गिता प्र. अाचार्यKWH753 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उमेश सुवेदीKWH754 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ढक प्र अर्यालKWH755 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भैरब धितालKWH756 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
पबित्र पौडेल KWH757 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नरबाहादुर राणा मगरKWH758 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गोपाल भण्दारीKWH759 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रामशकर प्र.शाहKWH760 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ढलक प्र. पोख्रेल KWH761 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मनि प्र. गुप्ताKWH762 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण बा. थापाKWH764 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम कुमार थापालिय KWH765 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिनोद मानन्धरKWH766 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मैया भरती KWH767 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नारायण ओलीKWH768 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
धन प्र. श्रेष्ठKWH769 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अर्जुन बा. सापकोटाKWH770 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजु श्रेष्ठKWH771 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
श्याम धितालKWH772 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
छेत्र बा. अधिकारि KWH773 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मोहन बास्कोत KWH774 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नारायण प्र. पोखरेलKWH775 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चन्द्र कुमार पाण्डेKWH776 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बुन्खे धिमाल KWH777 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अजय रिमालKWH778 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सबिन शाहीKWH779 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राज कुमार धितालKWH780 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बाबु लाल स.कल्वर KWH781 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण प्र. गौतमKWH782 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अनिल कुमार घलेKWH783 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कान्छा तामाङ्गKWH784 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम कुमार अकौलिय KWH785 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम बा. खड्काKWH786 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ठकुर न. रेग्मीKWH787 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
धन बा. सितौलKWH788 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम स. रिजालKWH789 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शान्ती बुढाथोकीKWH790 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बद्री प्र. भत्तKWH792 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरी स. बुढाथोकीKWH793 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम च. धितालKWH794 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
साना कृषक स. लि.KWH795 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिनोद कुवरKWH796 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रमेशवोर खकुरेल KWH798 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजा राम ओलीKWH799 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
यम बा. तिमिल्सिना KWH800 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
संजय कुमार दाशKWH801९८४१३४०१९५ ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
अली अक्बर मियाKFS002 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
योगेन्द्र लाल दाशKFS003 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रन्जित कुमार रायKFS008 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
लाल बाबु शाहKFS009 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
छेदन प्र. गुप्ताKFS010 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बिन्द शाह टुरहKFS011 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भिम बा. श्रेष्ठKFS014 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
इमान मियाKFS015 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गौरी शकर शाह KFS016 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
किशोरी शाह रौनियारKFS017 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शम्भु प्र.जिशवल्KFS018 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नावसिलाल प्रसादKWH513 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम हरि शर्माKWH101 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण भत्त श्रेष्ठKWH102 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरि गोबिन्द सिहKWH103 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
छे कुमारी सिलवालKWH104 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुरेन्द्र श्रेष्ठKWH105 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरिकृष्ण श्रेष्ठKWH106 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शिवजी प्रसाद सृवस्तब्KWH107 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चित्र बहादुर श्रेष्ठKWH108 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरिन्द्र प्रसाद सिंह KWH109 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रामनारायण प्रसाद कल्वर्KWH110 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नारायण भण्डारीKWH111 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कबिन्द्र श्रेष्ठKWH112 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजन प्रसाद सृवस्तब्KWH113 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
होम बाहादुर श्रेष्ठKWH114 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सुदिप राज मैनालीKWH115 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नरबाहादुर मिश्रKWH116 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
पदम कुमार श्रेष्ठ KWH117 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
धन बहादुर श्रेष्ठKWH118 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बाल राम महर्जन्KWH119 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ईन्द्रलाल उप्रेतिKWH120 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ज्ञानबाहादुर कार्कीKWH121 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बुद्धी बाहादुर श्रेष्ठKWH122 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सर्दिप तन्दुकार्KWH123 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
प्रदिप कुमार जैस्वल्KWH124 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रीना पौडेलKWH125 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नारायण अाचार्यKWH126 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
प्रकाश गजुरेल्KWH127 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उद्धब प्रसाद मैनालीKWH128 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
केदारनाथ गौतम्KWH129 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राजन कंडेलKWH130 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भिम लाल वैबKWH802 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ज्ञान बाहादुर श्रेष्ठKWH803 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
योगेन्द्र ढुगानाKWH804 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ईन्द्र कुमार लुइतेल्KWH805 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बल राम भण्डारीKWH806 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नहकुल खड्काKWH807 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मान बाहादुर मगर्KWH808 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठKWH809 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कमल अर्यालKWH810 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम मनी आचार्यKWH811 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
तारा रेमी मगरKWH812 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चेत प्रसाद गौतमKWH813 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
ठुली तामाङ्गKWH814 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
रिशेश्वोरे श्रेष्ठKWH815 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नेत्र प्रसाद फुयल्KWH816 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बुद्दी लाल कमिKWH817 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
गणेश प्रसाद सापकोटाKWH818 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हेम नाथ कोईरालाKWH819 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राज कुमार श्रेष्ठKWH820 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
धुब प्रसाद रेग्मीKWH821 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सिङ बिर तामाङ्गKWH822 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शोम्शेर रुपखेतिKWH823 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कान्छा तामाङ्गKWH824 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
उमेश राज पाठकKWH825 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
लक्ष्मी मगरKWH826 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
हरि बाहादुर कडेलKWH827 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शिव प्रसाद खनालKWH828 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम चन्द्र कुबरKWH829 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम कुमार भेत्वलKWH830 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दया राम भात्तKWH831 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
चुन्दमनी कंडेलKWH832 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
मेघ नाथ पौडेलKWH833 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
बद्री प्रसाद दहालKWH834 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
दिनेश कुबेरKWH835 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शंकर कुबेरKWH836 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
शिव कुमार सुवेदीKWH837 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
राम कुमार रुपखेतिKWH838 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
भुबिन्द्र बहादुर बनियKWH839 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
डमबर बाहादुर श्रेष्ठKWH840 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
कृष्ण कुमार शाहीKWH841 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
जनक बहादुर रायमझिKWH842 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
सन्त बहादुर बलामिKWH843 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..
नवराज पाठकKWH844 ..विस्तृतरुपमा हेर्नुहोस्..