English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

बिलहरुको सार्वजनिकरण


नेपाल सरकार

कृषि बिकास मन्त्रालय

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समिति  

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्बजनिकरण प्रयोजनार्थ    

सि.नं. बिबरण खर्च शीर्षक खरिद प्रकृया प्यान नं. भुक्तानी पाउने व्यक्ति/संस्था बिल निबेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत
१‍ सुरक्षा कर्मि सेवा करार तलव खर्च बाेलपत्रद्धारा ६००६३७८६८ लकेशा सेक्युरीटी २०७४।०२।०३ २७८९३८।२३ भ्याट समेत
इन्धन खरिद इन्धन कुपनद्धारा ३०००५७०३४ माली अायल स्टाेर्स २०७४।०२।०३ ५९९४७।४६ भ्याट समेत
फाेहर , सरसफाई फाेहर ब्यवस्थापन बाेलपत्रकाे प्रक्रिया अनुसार ६००८९२१६६ नेप्लिज वेष्ट म्यानेजमेण्ट २०७४।०२।१२ २५९९००।०० भ्याट समेत
अान्तरीक लेखा परिक्षण लेखापरिक्षण शुल्क प्रस्ताव बमाेजिम ६०३२००३९९

ए अार बि एस एण्ड एशाेसियट्स

 

२०७३।०८।१२ ५००००।०० भ्याट समेत
साेलार र टेलिफोन विस्तार एव‌ जडान मर्मत अन्य दरभाउपत्र बमाेजिम ३०२८८६२५२ जय ईलेक्ट्रिकल सेन्टर २०७३।०६।०६ ५९७४२।०० भ्याट समेत
कार्पेट कार्पेटिङ्ग र डोरम्याट खरिद फर्निचर तथा फिक्चर्स काेटेशन ३०३९६८७५३ तनुज डेकाेर हाउस २०७३।०९।०५ ४२९४०।०० भ्याट समेत
अाइसप्लाण्ट मेशिनरीहरु भत्काउने , काट्ने र चाेभारमा लगी थन्क्याउने मर्मत सम्भार साेझै‌ खरिद , अमानतबाट काम सम्पन्न ६०४१७१९३३ पि अार एल ट्रेडर्स र दैनिक  हाजीरी २०७३।०५।२५ ७९८००।००  
सूचना प्रकाशन सूचना प्रवाह दररेट प्रतिस्पर्धाबाट ६०१३७७९१२ एड एन्जल्स प्रा‍ लि‍ अनामनगर २०७४।०२।२३ ६७५००।५७ भ्याट समेत
बालाजु बजारमा साेलार वाईरिङ्ग भवन निर्माण दरभाउ पत्र प्रतिस्पर्धा ३०२८८६२५२ जय ईलेक्ट्रिकल सेन्टर २०७३।०६।०६ ३५११४।०० भ्याट समेत
१० बजार सुधार अभियानमा खाना र खाजाकाे ब्यवस्था विविध खर्च   ३०५०४२३२७ थापा चमेना गृह २०७३।०६।०२ १४०२१५।००  
११ कर्मचारी युनियनलाई अनुदान  विविध खर्च स्बिकृत बजेट कार्यक्रम अनुसार   कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति  कालीमाटी स्वतन्त्र कर्मचारी यूनियन २०७३।०१।०२ ७५०००।००  
१२ विभिन्न विल फर्मेटहरुकाे छपाई छपाई खर्च सूची भित्रबाट सिधा खरिद ६००९०८७९७ म्याक्स एडर्भटाईजिङ्ग प्रा‍ लि‍ २०७३।०६।१६ २८५१०।०० भ्याट समेत
१३ बहुउद्धेशिय भवनकाे पूर्व तर्फकाे टहरा मर्मत मर्मत खर्च दरभाउ पत्रद्धारा समितिकाे निर्णय बमाेजिम ३०२६५५४७६ बर पिपल कन्स्ट्क्सन २०७३।०१।०७ १३८८५८।५४ भ्याट समेत
१४ ७०११  नँ ‍‍काे सवारी साधन मर्मत मर्मत खर्च दरभाउ पत्रद्धारा ३०१४७२०९८ जि बि अटाे वर्कशप ललितपुर २०७३।०६।११ १४९१६।०० भ्याट समेत
१५ ७०११ नँ काे सवारी साधनकाे लागी अावश्यक पार्टस खरिद मर्मत खर्च दरभाउ पत्रद्धारा ३०१४७०५९७ पुश्पा अटाे पार्टस ललितपुर २०७३।१०।०६ २८४१९।५० भ्याट समेत
१६ गाडी मर्मत मर्मत दरभाउपत्र द्धारा ३०१४७२०८५ हिरा अटाे पार्टस २०७३/०६/१७ ४१९२३।०० भ्याट समेत
१७ साेलार सिस्टम ब्यवस्थापन भवन निर्माण दरभाउपत्र द्धारा ३०४२२६०५६

सुर्य पावर कम्पनी प्रा‍‍‍ ली

२०७३/०३/०२ १९६००० भ्याट समेत
१८ स्यानीटरी प्लम्विङ्ग स्यानिटरी प्लम्विङ्ग दरभाउपत्रद्धारा ३०२६५५४७६ बरपिपल कन्स्ट्रक्सन २०७३/०३/१० ७९४६८।४९ भ्याट समेत
१९ फर्निचर फर्निसिङ फर्निचर दरभाउपत्रद्धारा ३०३९६८७५३ तन्नुज डेकाेर हाउस २०७३/०३/११ ९९४४०।०० भ्याट समेत
२० साेलार सिस्टमकाे लाईनिङ् भवन निर्माण सिधा सम्पर्क ३०२८८६२५२ जय ईलेक्ट्रीकल सेन्टर २०७३/०३/२५ ७६०१४।०० भ्याट समेत
२१ कम्प्युटर खरिद कम्प्युटर दरभाउपत्र ३०४३०००३९ लाेजिक इन्फाेसिस २०७३/०३/२५ ८४७५०।०० भ्याट समेत
२२ ड्रेनेज एण्ड ग्रावेलिङ् भवन निर्माण दरभाउपत्र ३०२६५५४७६ बरपिपल कन्स्ट्रक्सन २०७३/०३/२६ १३७२६७।३२ भ्याट समेत
२३ र्याम्पका लागि अार सि सि फ्लाेरिङ् निर्माण भवन निर्माण दरभाउपत्र ३०००६५०४४ कान्छामान निर्माण सेवा २०७३/०३/२६ १९४५६०।०१ भ्याट समेत
२४ कुर्चि खरिद फर्निचर दरभाउपत्रद्धारा ३०३९६८७५३ तन्नुज डेकाेर हाउस २०७३/०३/३० ५७६३०।०० भ्याट समेत
२५ ट्याङ्कर पानी खरिद पानी सिधा सम्पर्क पटके खरिद ९८५१०९३५५४ उत्तम खानेपानी प्रा‍ लि‍ २०७३/०७/०२ ११४०००।००

 

२६ भत्काउने एव‌ काट्ने र सामान अाेसार पसार गर्ने मर्मत सम्भार बजार सम्रचना सिधा अमानत ३०२६५५४७६ बर पिपल कन्स्ट्रक्सन २०७३/०७/११ ७९९००।०० भ्याट समेत
२७ फलामकाे सामान बनाएकाे भवन निर्माण सुधार सिधा खरिद ६०४२९६७९९ स्विफ्ट्स इन्टरनेसनल प्रा‍ लि‍ २०७३/०७/११ ६५९९८‍।७८ भ्याट समेत
२८ फोहाेर सँकलन टहरा निर्माण भवन निर्माण र पूर्वाधार दरभाउ पत्रद्धारा ६०४०३६९५९ महाकाली निर्माण सेवा २०७३/०८/०३ १९८०००।०० भ्याट समेत
२९ सानाे इपसन एच डि अार सि‌ङ्गल प्रिन्टर कम्प्युटर एण्ड एक्सेसरिज दरभाउ पत्रद्धारा ३०४३०००३९ लाेजिक इन्फाेसिस २०७३/०९/१८ ३६००१।८० भ्याट समेत
३० सूचना प्रवाह सूचना प्रवाह दररेट लिएर ६०१३७७९१२ एड एन्जल्स प्रा‍ लि‍ अनामनगर २०७४/०१/१४ ७३३७०।१९ भ्याट समेत
३१ माेटरसाइकल खरिद सवारी साधन बाेलपत्रद्धारा ३०४५६७१४० जग्दम्बा माेटर्स प्रा‍. लि. बालकुमारी ल‍. पु. २०७४/०३/०४ ८५००००।०० भ्याट समेत