English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाहरुको विवरण


बोलपत्र सूचना(भदौ  ९, २०७७)

प्रवेश शुल्क ठेक्कामा उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

चमेनागृह भाडा सम्बन्धमा(श्रावन  २९, २०७७)

चमेनागृह भाडा मूल्य बढाबढ गराई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना(श्रावन  ७, २०७७)

प्रवेश शुल्क ठेक्कामा उठाउने र मोटरसाइकलको पार्किङ्ग शुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना