English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाको विवरण


विषय : बोलपत्र आव्हानको सूचना
मिति : श्रावन  ७, २०७७
विवरण :

प्रवेश शुल्क ठेक्कामा उठाउने र मोटरसाइकलको पार्किङ्ग शुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

डाउनलोड गर्नुहोस्