थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना


सूचनालाई सेव गर्नुहोस् : सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्

अन्य सम्बन्धित सूचनाहरू

प्रकासित बोलपत्र आह्वान हरुको सूची

शीर्षकसामग्रीप्रकाशित भएको मितिडाउनलोड गर्नुहोस्
चमेनागृहहरु भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान समब्नधी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०५-१७ डाउनलोड गर्नुहोस्
भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०३-०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०२-०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी घटाघट बोलपत्र आह्वानको सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०१-१८ डाउनलोड गर्नुहोस्
सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०१-०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
संरचना र सेवाहरुको सञ्चालन गर्ने कार्यको लागि न्यूनतव रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-१२-२२ डाउनलोड गर्नुहोस्
सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२२-१२-१२ डाउनलोड गर्नुहोस्
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-१०-१३ डाउनलोड गर्नुहोस्
सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२२-१०-१२ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
११बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१३बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१४टेन्डर सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०७-११ डाउनलोड गर्नुहोस्

कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?