थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६

चमेनागृह भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना


सूचनालाई सेव गर्नुहोस् : सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्

अन्य सम्बन्धित सूचनाहरू

प्रकासित बोलपत्र आह्वान हरुको सूची

शीर्षकसामग्रीप्रकाशित भएको मितिडाउनलोड गर्नुहोस्
चमेनागृह भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०८-२२ डाउनलोड गर्नुहोस्
सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०७-१६ डाउनलोड गर्नुहोस्
चमेनागृहहरु भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०६-२१ डाउनलोड गर्नुहोस्
उपकरण खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०६-०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
कृषि उपज बजार बालाजुको सटर भाडा बढाबढमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानकोसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०६-०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
चमेनागृहहरु भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान समब्नधी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०५-१७ डाउनलोड गर्नुहोस्
भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०३-०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०२-०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी घटाघट बोलपत्र आह्वानको सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०१-१८ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०१-०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
११संरचना र सेवाहरुको सञ्चालन गर्ने कार्यको लागि न्यूनतव रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-१२-२२ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२२-१२-१२ डाउनलोड गर्नुहोस्
१३बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-१०-१३ डाउनलोड गर्नुहोस्
१४सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२२-१०-१२ डाउनलोड गर्नुहोस्
१५भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१६बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१७बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१८बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
१९टेन्डर सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०७-११ डाउनलोड गर्नुहोस्

कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?