थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६ | थोक मुल्य जानकारीको लागि १६१८०७०७६६६६६

भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान


सूचनालाई सेव गर्नुहोस् : सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्

अन्य सम्बन्धित सूचनाहरू

प्रकासित बोलपत्र आह्वान हरुको सूची

शीर्षकसामग्रीप्रकाशित भएको मितिडाउनलोड गर्नुहोस्
सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२४-०५-१५ डाउनलोड गर्नुहोस्
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२४-०४-३० डाउनलोड गर्नुहोस्
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२४-०४-१६ डाउनलोड गर्नुहोस्
चमेनागृहहरु भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान समब्नधी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२४-०२-२६ डाउनलोड गर्नुहोस्
सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२४-०१-०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-११-०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
कालीमाटी बजारभित्र प्रवेश गर्ने ढुवानी र सवारी साधनहरुको प्रवेश शुल्क ठेक्कामा उठाउने सम्बन्धी बढाबढको बोलपत्र आह्वानको सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०९-०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
चमेनागृह भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०८-२२ डाउनलोड गर्नुहोस्
सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०७-१६ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०चमेनागृहहरु भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०६-२१ डाउनलोड गर्नुहोस्
११उपकरण खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०६-०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
१२कृषि उपज बजार बालाजुको सटर भाडा बढाबढमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानकोसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०६-०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
१३चमेनागृहहरु भाडामा सञ्चालन गर्न न्यूनतम रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान समब्नधी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०५-१७ डाउनलोड गर्नुहोस्
१४भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०३-०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
१५भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०२-०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
१६सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी घटाघट बोलपत्र आह्वानको सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२३-०१-१८ डाउनलोड गर्नुहोस्
१७सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२३-०१-०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
१८संरचना र सेवाहरुको सञ्चालन गर्ने कार्यको लागि न्यूनतव रकममा बढाबढद्वारा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-१२-२२ डाउनलोड गर्नुहोस्
१९सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२२-१२-१२ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-१०-१३ डाउनलोड गर्नुहोस्
२१सटर भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानसूचना हेर्नुहोस्२०२२-१०-१२ डाउनलोड गर्नुहोस्
२२भोजनालय संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानसूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
२३बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
२४बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
२५बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०८-०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
२६टेन्डर सूचनासूचना हेर्नुहोस्२०२२-०७-११ डाउनलोड गर्नुहोस्

कुनै गुनासो, प्रतिक्रिया वा सुझाव छ?