English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाहरुको विवरण


बोलपत्र आह्वान (कार्तिक  २०, २०७५)

बोलपत्र आह्वान सवारी साधन

प्रवेश शुल्क उठाउने सम्बन्धी( असोज  १५, २०७५)

प्रवेश शुल्क उठाउने सम्बन्धी

भोजनालय भाडा सम्बन्धमा( असोज  १४, २०७५)

भोजनालय भाडा सम्बन्धमा

मोटरसाईकल पाकिङ्गकाे शुल्क उठाउने( असोज  ११, २०७५)

मोटरसाईकल पाकिङ्गकाे शुल्क उठाउने

सुरक्षागार्ड सम्बन्धमा( असोज  ११, २०७५)