English | नेपाली    
Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board

 

सुचनाहरुको विवरण


सूचना(जेठ  ३०, २०७६)

दरखास्त स्वीकृत गरिएकाे सम्बन्धमा सूचना http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/media_26110.jpg

स्वीकृत  सूची १ http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/darkhasta approve2.jpg

स्वीकृत सूची २ http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/darkhasta approve3.jpg

स्वीकृत सूची ३ http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/darkhasta approve4.jpg

दरखास्त अस्वीकृत गरिएकाे सम्बन्धमा सूचना  http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/media_37589.jpg

 अस्वीकृत सूची http://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/darkhasta cancelled2.jpg

परिक्षा केन्द्र सम्वन्धमाhttp://kalimatimarket.gov.np/upload/medium/media_83858.jpg

बोलपत्र आह्वान (जेठ  १९, २०७६)

बजार सरसफाई तथा फोहर संकलन एवं ढुवानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा जनशक्ति छनौट(जेठ  १४, २०७६)

खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा जनशक्ति छनौट

सूचना

पाठ्यक्रम

दरखास्त फाराम